top of page

STIPENDIER

Sjöbefälsföreningen 
Sjöbefälsföreningen ansvarar för att förvalta en rad fonder och stiftelser, från vilka medlemmar och andra destinatärer kan söka ekonomiskt bidrag. En del fonder och stiftelser är öppna för alla att ansöka från medan andra kräver ett medlemskap.
https://sjobefalsforeningen.se/medlemskap/stipendier-och-bidrag
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Studerande som utbildar eller vidareutbildar sig inom sjömansyrket och där arbetsgivaren inte ansvarar för utbildningskostnaderna kan söka detta stipendium. Utdelning av stipendium görs både på höst- och vårtermin.

Student, inskriven vid Sjöfartshögskolan under minst tre månader, är berättigad till att söka studiestipendium om något eller några av följande alternativ uppfylles:

 • kostnad för dubbel bosättning

 • försörjningsskyldighet mot barn under 18 år.

Vid dubbelt boende skall kostnaden styrkas genom bifogad hyresavi, betalning av ränta och amortering eller annat intyg.

Den som söker stipendium för försörjningsskyldighet skall ange barnets/barnens personnummer tydligt samt bifoga ett Familjebevis (sökes hos Skatteverket).

Eftersom ansökningarna samlas in och granskas av Sjöfartshögskolan behöver du INTE bifoga studieintyg.

Uppgifter för utbetalning av eventuellt stipendium skall lämnas på baksidan av ansökningsblanketten. Utbetalning sker endast till svensk adress. Vid utbetalning till bankkonto ange även bankkontorets postgironummer, kontakta gärna banken för rätt uppgifter.

Ansökan läggs i den vita brevlådan vid bokförsäljningen.

För ytterligare upplysningar kan Stiftelsens kansli kontaktas på tel. 08-641 44 37.

http://www.sjomanshus.se/ 

 

Stiftelsen Stockholms Sjömanshem
Stipendiet som kan sökas både vår och sommar är till för att täcka ökade boendekostnader vid genomgång av sjöbefälsutbildning vid Sjöfartshögskolorna i Göteborg och Kalmar. För elev med försörjningsplikt av barn under 18 år kan ett extra tillägg utgå.

Student som är eller har varit mantalsskriven inom Stockholms, Uppsalas, Sörmlands och Gotlands län kan söka stipendiet. Den sökande skall vara född eller folkbokförd i något av dessa län för att komma ifråga för stipendiet.

Med stipendieansökan skall personbevis (utfärdat av skattemyndigheten) och studerandeintyg bifogas.

Student som söker för försörjningsplikt av barn skall bifoga ett Familjebevis (utfärdat av Skatteverket).

Ansökningshandlingar hämtas på www.stockholmssjomanshem.se

Ansökan sänds till:
Stiftelsen Stockholms Sjömanshem
Box 4189
102 64 Stockholm

 

 

 

Maskinbefälssällskapet i Helsingborg Understödsstiftelse


Stipendiet kan sökas på hösten av studenter som

 • genomgår eftergymnasial utbildning

 • studerar vid teknisk linje avsedd för maskinbefäl

 • eller har förälder som är maskinbefäl eller har studerat vid en sjöbefälsskolas tekniska linje.

Ansökan tillsammans med styrkta bilagor av studieintyg och ekonomisk situation sänds direkt till stiftelsen på adressen

Maskinbefälssällskapet i Helsingborg Understödsstiftelse
c/o Per Nordqvist
Fortuna Strand 45
257 30 Rydebäck
p.nordqvist@telia.com

 

Kungl. och Hvitfeldtska Stiftelsen


Stipendiet vänder sig till elever som

 • har slutbetyg från gymnasiet i förutvarande Göteborgs och Bohus län

 • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började på gymnasium inom stiftet

 • är mindre bemedlade

 • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Stipendiet kan sökas av alla som klarat av minst 40 poäng av en grundutbildning på högskolenivå och som har för avsikt att examineras vid ett statligt universitet eller högskola i Sverige.

Stipendiet kan endast erhållas en gång.

Ansökan sker på höstterminen.

Vidare information och ansökningshandlingar kan fås på stiftelsens hemsida, www.hvitfeldtskastiftelsen.se

Ansökan läggs i den vita brevlådan vid bokförsäljningen.

 

Stiftelsen Eric D. Nilssons stipendiefond


Studenter med gotländsk bakgrund kan söka stipendier/bidrag för genomförande av examensarbete eller motsvarande med ett innehåll som kan vara av intresse för sjöfart i Östersjöområdet.

Ansökningstid är hösten.

Ansökningshandlingar hämtas på Rederi AB Gotlands hemsida, www.gotlandsbolaget.se. De kan även beställas på tel. 0498-20 00 00

 

Sundsvalls Sjöfolksstiftelse


Studenter hemmahörande (folkbokförda) i Västernorrlands län som bedriver studier med inriktning mot aktiv sjötjänst kan söka ekonomiskt bidrag från Sundsvalls Sjöfolksstiftelse.

På ansökan bör följande framgå:

 1. Typ av utbildning

 2. Civilstånd

 3. Barn

 4. Makas/sammanboendes ekonomiska situation

 5. Försörjningsbörda, ex underhåll

 6. Dubbelt boende (studieort/hemort)

 7. Ekonomisk situation, eventuella skulder

 8. Annat, t ex långa hemresor

Ansökan läggs i den vita brevlådan vid bokförsäljningen.

 

Sydsvenska Navigationsstiftelsen


Stiftelsen delar ut tre stipendier.

Ansökan sker på vårterminen.

Den som är född eller folkbokförd i Skåne samt har avlagt styrmans- eller maskinteknikerexamen och påbörjat utbildningen till sjökapten eller sjöingenjör, alternativt har studerat två år på den fyraåriga utbildningen till sjökapten eller sjöingenjör.

Den sökande skall ha klarat av två års heltidsstudier och påbörjat det tredje året.

Ansökan läggs i den vita brevlådan vid bokförsäljningen.

 

Stiftelsen 1942 års Studielånefond och Studiestödsfond
Stipendiet berör i första hand de studenter som är från Skåne och i andra hand studenter från södra delen av Sverige. Den sökande skall utbilda sig till sjöbefäl inom svensk sjöfartsindustri.

Ansökningstid är våren. Personbevis skall lämnas med ansökan.

Ansökan läggs i den vita brevlådan vid bokförsäljningen.

https://stiftelsemedel.se/stiftelsen-1942-rs-studielnefond-och-studiestdsfond-fr-utbildning-av-sjbefl-inom-svensk-sjfartsindustri/

 

Bidrag till studieresor
För avgångsklasserna finns möjlighet att söka bidrag till en studieresa.

Studieresans mål skall ha någon anknytning till utbildningen.

Bidragsansökan lämnas till skolans ledning, prefekten.

Efter studieresan skall en reserapport lämnas till skolan för vidarebefordran till Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

 

Signe och Olof Wallenius Stiftelse


Signe och Olof Wallenius Stiftelse bildades i samband med Walleniusrederiernas 50-års jubileum 1984. Stiftelsen har till syfte att främja forskning och utveckling och lämna understöd till utbildning, företrädesvis inom sjöfartsnäringen.

http://www.signeolofwalleniusstiftelse.se/

 

Ölandsstiftelsen


Ölandsstiftelsen grundades 2011 av skeppsredare Ebert Peterson med ändamål att ekonomiskt stödja personer idag bosatta på Öland och som vid sin födelse även hade sina föräldrar permanent bosatta på Öland.

Vem kan söka:
Stöd kan utgå till en person som råkat ut för:

 • Olycka och/ eller sjukdom

 • Hot och/eller utpressning

 • Ekonomiska bekymmer vid studerande till sjökapten efter första årets studier

 • Skulle ingen av ovan nämnda ändamål gå att uppfylla ska stiftelsen stödja forskning och annan verksamhet med ändamål att förbättra Östersjöns vatten.

Stiftelsen emotser skriftlig ansökan med motivering senast 31/3 varje år.

Ölandsstiftelsen
c/o Erik Linder
Stensövägen 63 G
39247

Stiftelsens hemsida för ytterligare information:
http://www.ölandsstiftelsen.se

Åldermännens stipendium

Skeppare Societeten i Norrköping delar ut ett årligt stipendium om 5 000 kronor från Åldermännens fond
till en förtjänt studerande på sjökaptenslinjens sista år i Kalmar eller Göteborg. Stipendiet är avsett som ett
ekonomiskt stöd till en student från Östergötland eller södra Södermanland, Skeppare Societetens
naturliga upptagningsområde.


Stipendiaten, med respektive, bjuds in till årsmöte med middag första helgen i mars, för att presenteras för
Skeppare Societeten och motta diplom. Under första veckan i maj sätts beloppet in på stipendiatens konto.


Skeppare Societeten hoppas även att på detta sätt uppmärksamma och intressera stipendiaten och övriga
nautiska studenter att söka medlemskap och aktivt delta i vår verksamhet.


Information om Skeppare Societeten hittar du på www.skepparesocieteten.se och e-postadress
info@skepparesocieteten.se . Du kan även kontakta Ålderman direkt på telefon 0708-174920, för frågor
om Skeppare Societeten, vår verksamhet och stipendiet.

bottom of page