top of page

Stadgar

För studentföreningen Lambda vid Sjöfartshögskolan i Kalmar

Antagna 2022-02-23

Bokföring samt mötesprotokoll finns att läsa på lambdas kontor, senaste protokollet finns att tillgå utanför.

 

1. ALLMÄNT
1.1. SAMMANSÄTTNING
Föreningen, vars namn är Studentföreningen Lambda, är en sammanslutning av studerande vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.


1.2. ÄNDAMÅL
Föreningen har som företrädare för medlemmarna till uppgift att främja studenternas studier samt engagera sig i frågor som har anknytning till dess studier.
1.3. TILLHÖRIGHET
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.


2. MEDLEMSKAP
2.1. INTRÄDE

Varje studerande och tidigare studerande vid Sjöfartshögskolan har rätt till inträde i föreningen.
Medlemskap i studentföreningen är frivilligt.

 

För personer som ej är studerande vid sjöfartshögskolan se punkt 2.4 Tillfälligt medlemskap.
Medlemsavgiften för kommande läsår fastställs av årsmötet.

 

Kriterier för Livstids medlemskap se punkt 2.5


2.2. UTTRÄDE
Rätt till utträde har medlem när den så önskar. Utträde sker automatiskt om fastlagda föreningsavgifter ej erlagts.


2.3. TYP AV MEDLEMSKAP
En medlem kan välja mellan två olika längder på sitt medlemskap

 

 • Ett helt läsår (HT och VT)

 • En termin

 

Föreningsavgiften för en termins medlemskap är 2/3 av föreningsavgiften för ett helt läsår
avrundat upp till närmsta tiotal.


2.4. TILLFÄLLIGT MEDLEMSKAP
Personer som ej är studerande vid sjöfartshögskolan kan bli beviljade tillfälligt medlemskap:

 

 • Vid speciella evenemang arrangerade av eller i samarbete med Lambda.
   

Beslut om tillfälligt medlemskap får endast tas av styrelsen vid ett giltigt styrelsemöte och endast i
syfte att möjliggöra deltagande i studiesociala evenemang.


2.5. LIVSTIDS MEDLEMSKAP

 • För personer som har ägnat större delen av sin studietid att främja Studentföreningen Lambdas syfte.

 • För att uppnå kriterierna för Livstids medlemskap i Studentföreningen Lambda ska personen;

  ​1. Varit Styrelsemedlem i Lambda Studentförening i minst 2 år.
  2. Varit engagerad i minst 2 introduktioner som fadder eller styrelsemedlem och/eller innefattat rollen som Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare eller Kassör.
   

2.6. SKYLDIGHET
Medlem är skyldig att rätta sig efter föreningens stadgar och övriga av föreningen utfärdade föreskrifter och beslut.


2.7. UTESLUTANDE UR FÖRENINGEN
Uteslutande ur Studentföreningen Lambda kan ske i enlighet med föreningens styrdokument om Uteslutande ur Studentföreningen Lambda.


3. ORGANISATION
Föreningens verksamhet utövas genom fullmäktige, styrelse, sektioner samt genom representation på möten med Linnéstudenterna.

 

Högsta beslutande organ inom föreningen är årsmötet. Styrelsen är föreningens verkställande organ.


4. FULLMÄKTIGE
4.1. SAMMANSÄTTNING

Fullmäktige är medlemsmöte som består av minst 4 stycken styrelsemedlemmar samt närvarande medlemmar.


4.2. SAMMANTRÄDE
Fullmäktige sammanträder minst 2 gånger per år, varav 1 gång i samband med årsmötet som ska hållas i februari månad. Styrelsen kan kalla till fler fullmäktigemöten under året när de anser att det behövs.

 

Mötesordförande och sekreterare väljs av mötet.
 

Varje medlem äger närvaro- och yttranderätt på fullmäktigemötet samt förslags och rösträtt.

 

4.3. KALLELSE OCH DAGORDNING
Kallelse till fullmäktigemötet skall kungöras senast 3 veckor före mötet. Dagordning och eventuella handlingar för mötet skall kungöras och sättas upp på föreningens anslagstavla 1 vecka före mötet.


4.4. MOTIONER
Motion till fullmäktige skall vara inlämnad senast 10 veckodagar före mötet.


Motion tillkommer varje föreningsmedlem.


4.5. BESLUTSMÄSSIGHET OCH RÖSTNING
Fullmäktige är beslutsmässigt då stadgeenligt fullmäktigemöte är utlyst.


Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.


4.6. ÅLIGGANDE
Det åligger fullmäktige särskilt att genomföra nödvändiga val.


Det åligger även fullmäktige att före den 1 mars:

 

 • Granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

 • Fastställa balansräkning och resultat för föregående verksamhetsår

 • Pröva frågan om den avgående styrelsens ansvarsfrihet

 • Välja nytt presidium samt övriga nya styrelseledamöter

 • Välja 2 nya revisorer

 • Välja ny valberedning

 • Fastställa föreningsavgifter

  4.7. Styrdokument
  Fullmäktige är beslutsfattande organ vid införande och ändringar i föreningens styrdokument.
   

5. FÖRENINGSSTYRELSE
5.1. SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, vilka utgör föreningens presidium, samt 13 ledamöter.

 

Valberedning bestående av 2 medlemmar och 1 suppleant.
 

Styrelsens sammansättning bör stå i proportion till antalet studerande vid de olika programmen.
 

Till styrelsen ska en representant från Intresseföreningen För Sjöfart styrelse alltid adjungeras. Denna person har inte rösträtt.
 

Ansvarsfördelning för de olika posterna regleras i enlighet med föreningens styrdokument om Styrelsens Ansvarsfördelning.


5.2. POSTER

 • Ordförande – Översikt av styrelsens arbete

 • Vice Ordförande – Översikt av styrelsens arbete

 • Kassör – Förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar

 • Sekreterare – Ansvarar för att föra protokoll

 • Ledamot 1, Utbildning – Utbildningsfrågor

 • Ledamot 2, Idrott – Idrott och friskvårdsärenden

 • Ledamot 3, Idrott – Idrott och friskvårdsärenden

 • Ledamot 4, Ansvarig Sjösjukan – Ansvarar för jobbare till Sjösjukan

 • Ledamot 5, Sexmästare – Evenemang och Introduktion

 • Ledamot 6, Sexmästare – Evenemang och Introduktion

 • Ledamot 7, Information – Ansvarig för kommunikation mellan styrelse och medlemmar

 • Ledamot 8, Socialt Ansvarig – Ansvarar för sociala tillställningar

 • Ledamot 9, IT – Ansvarig för IT och hemsida

 • Ledamot 10, LYC – Ansvarig för Lambdas segelbåtar och dess underhåll

 • *Ledamot 11, Ansvarig Kårhus – Ansvarar för Lambdas röst i Kårhusets styrelse

 • Ledamot 12, Ledamot – Avlastar andra poster vid behov

 • Ledamot 13, Ledamot – Avlastar andra poster vid behov

 

*Posten som Ledamot 11, Ansvarig Kårhus, kommer att automatiskt bli tillsatt av den person som Lambdas Styrelse väljer att representera dem som Ledamot i Kårhusets Styrelse på Kårhusets årsmöte. Ingen omröstning av denna post ska ske på årsmötet.


5.3. BEFOGENHETER
Styrelsen är föreningens verkställande organ.

 

Presidiet är beslutande i frågor som måste behandlas mellan styrelsesammanträdandena, dessa beslut måste fattas med kvalificerad majoritet av minst 3/4.
 

Beslut tagna enligt § 5.3 skall redovisas och protokollföras på kommande styrelsemöte.
 

5.4. SAMMANTRÄDE
Styrelsen bör eftersträva att sammanträda 1 gång i månaden på kallelse av presidiet. Styrelsen skall sammanträda inom 1 vecka om minst 3 styrelseledamöter eller revisorerna kräver.

 

5.5. KALLELSE OCH DAGORDNING
Kallelse och dagordning skall vara styrelseledamöterna tillhanda senast 5 veckodagar före mötet.

 

5.6. BESLUTSMÄSSIGHET OCH RÖSTNING
Styrelsen är beslutsmässig då minst 6 av dess ledamöter är närvarande.

 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.
 

5.7. ÅLIGGANDE
Det åligger styrelsen att:

 • Kalla fullmäktige i enlighet med §4.3

 • Vid verksamhetsårets slut lämna verksamhetsberättelse till fullmäktige

 • Skapa riktlinjer för verksamheten

 • I övrigt fullgöra de uppgifter och åtagande som föreligger

 • Tillse att den nyvalda styrelsen blir väl insatt i sina arbetsuppgifter

 

5.8. DELEGATION
Styrelsen kan delegera beslutanderätt till funktionärer eller sektioner.

 

6. SEKTIONER
Styrelsen kan inrätta Föreningssektioner.

 

Sektionernas befogenheter regleras av föreningsstyrelsen.
 

Styrelsen skall utfärda direktiv för sektionernas verksamhet.
 

Sektionerna skall regelbundet informera föreningsstyrelsen om sin verksamhet.
 

Har sektion erhållit medel från Studentföreningen skall ekonomisk redogörelse avges till
styrelsen vid verksamhetsårets slut.

 

7. PROTOKOLL
Vid fullmäktige- och styrelsemöte skall beslutsprotokoll föras.

 

Beslutsprotokollet skall justeras av 2 på mötet utsedda personer.
 

Samtliga protokoll från fullmäktige- och styrelsemöten skall, inom 2 veckor och i justerat skick, sättas upp på föreningens anslagstavlor.
 

8. OFFENTLIGHET
Varje medlem äger rätt till att ta del av föreningens samtliga handlingar.

 

9. VALBEREDNING
Valberedningen består av 2 ledamöter och 1 suppleant vilka väljs av fullmäktige.

 

Det åligger valberedningen att till fullmäktige- och styrelsemöte avge förslag till aktuella val och i övrigt följa fullmäktiges och styrelsens anvisningar.
 

Valberedningens förslag skall senast 8 dagar före mötet finnas tillgängligt på föreningens expedition.
 

10. FÖRENINGSREPRESENTANTER
Föreningens representanter finns i styrelser och nämnder där styrelsen beslutar. Dessa representanter tillsätts av styrelsen på en mandattid av två terminer eller ett år.

 

10.1. SKYLDIGHETER
Föreningens representanter har skyldighet att framföra och stödja föreningens mening i skilda frågor.

 

Om föreningen ej tagit ställning i en viss fråga må representanten framföra sin åsikt och rösta enligt egen mening.
 

Föreningsrepresentant skall informera föreningen om ärenden och beslut inom respektive nämnd/styrelse.
 

10.2. SUSPENDERING
Om föreningsrepresentant ej fullgjort sina åligganden äger styrelsen rätt att besluta om suspendering. Om så sker skall styrelsen välja ny representant för resterande mandattid

 

11. EKONOMI
11.1. VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden fr. o m 1 januari till 31 december.

 

11.2. FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

12. REVISION
Revision och granskning av föreningens verksamhet i övrigt skall utföras av 2 revisorer. Dessa väljs av fullmäktige på mandattid av 1 år.

 

Det åligger revisorerna att:

 • Granska föreningens egenskaper och utgifter

 • Därvid uppmärksamma om ändringar eller kompletteringar av gällande stadga kan krävas

 • Senast 1 månad efter verksamhetsårets slut inlämna revisionsberättelse

 • Revisorerna äger rätt att närvara vid möten därvid avge yttrande och framlägga förslag

 

13. STADGEÄNDRING
För ändring av stadgan krävs beslut med 2/3 majoritet på fullmäktigemötet tillika årsmötet.


14. BESVÄR
Har föreningen fattat ett beslut som uppenbart strider mot § 1.2 i denna stadga, får det tas upp till prövning endast om det begärs av antingen minst 1/4 av föreningens medlemmar, eller minst 100 medlemmar, inom 3 veckor från den dag beslutet tillkännagavs.


15. FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Motion om föreningens upplösning skall väckas och kungöras minst 21 veckodagar före fullmäktigemöte.


Fullmäktige skall, om det med minst 3/4 majoritet röstar för upplösning, utlysa och arrangera allmän omröstning bland medlemmarna. Denna omröstning skall utlysas minst 21 dagar före omröstningen.

bottom of page