top of page

Stadgar

För studentföreningen Lambda vid Sjöfartshögskolan i Kalmar

Antagna 2016-02-24

 

1. ALLMÄNT

1.1. SAMMANSÄTTNING

Föreningen, vars namn är Studentföreningen Lambda, är en sammanslutning av studerande vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.

1.2. ÄNDAMÅL

Föreningen har som företrädare för medlemmarna till uppgift att främja dessas studier samt engagera sig i frågor som har anknytning till dessa!

1.3. TILLHÖRIGHET

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

2. MEDLEMSKAP

2.1. INTRÄDE

Varje studerande och tidigare studerande vid Sjöfartshögskolan har rätt till inträde i föreningen. Medlemskap i studentföreningen är frivilligt.

För personer som ej är studerande vid sjöfartshögskolan se punkt 2.4 Tillfälligt medlemskap.

Medlemsavgiften för kommande läsår fastställs av årsmötet.

2.2. UTTRÄDE

Rätt till utträde har medlem när den så önskar. Utträde sker automatiskt om fastlagda föreningsavgifter ej erlagts.

2.3. Typ av medlemskap

En medlem kan välja mellan två olika längder på sitt medlemskap

 •   Ett helt läsår (HT och VT)

 •   En termin

Föreningsavgiften för en termins medlemskap är 2/3 av föreningsavgiften för ett helt läsår avrundat till närmsta tiotal.

2.4. Tillfälligt medlemskap

Personer som ej är studerande vid sjöfartshögskolan kan bli beviljade tillfälligt medlemskap: Vid speciella evenemang arrangerade av eller i samarbete med Lambda.

Beslut om tillfälligt medlemskap får endast tas av styrelsen vid ett giltigt styrelsemöte och endast i syfte att möjliggöra deltagande i studiesociala evenemang.
Efter beviljande av tillfälligt medlemskap ska personen anses som fullvärdig medlem. Giltighetstiden på tillfälligt medlemskap är två kalenderdygn. Någon medlemsavgift fodras ej.

2.5. SKYLDIGHET

Medlem är skyldig att rätta sig efter föreningens stadgar och övriga av föreningen utfärdade föreskrifter och beslut.

3. ORGANISATION

Föreningens verksamhet utövas genom fullmäktige, styrelse, sektioner samt genom representation på möten med Linnéstudenterna.

Högsta beslutande organ inom föreningen är årsmötet. Styrelsen är föreningens verkställande organ.

4. FULLMÄKTIGE

4.1. SAMMANSÄTTNING

Fullmäktige är medlemsmöte som består av minst 4 stycken styrelsemedlemmar samt närvarande medlemmar.

4.2. SAMMANTRÄDE

Fullmäktige sammanträder minst 1 gång per år, varav 1 gång i samband med årsmötet som ska hållas i februari månad. Styrelsen kan kalla till fler fullmäktigemöten under året när de anser att det behövs.

Mötesordförande och sekreterare väljs av mötet.

Varje medlem äger närvaro- och yttranderätt på fullmäktigemötet samt förslags och rösträtt.

4.3. KALLELSE OCH DAGORDNING

Kallelse till fullmäktigemötet skall kungöras senast 3 veckor före mötet. Dagordning och eventuella handlingar för mötet skall kungöras och sättas upp på föreningens anslagstavla 1 vecka före mötet.

4.4. MOTIONER

Motion till fullmäktige skall vara inlämnad senast 10 veckodagar före mötet.

Motion tillkommer varje föreningsmedlem.

4.5. BESLUTSMÄSSIGHET OCH RÖSTNING

Fullmäktige är beslutsmässigt då stadgeenligt fullmäktigemöte är utlyst.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.

4.6. ÅLIGGANDE

Det åligger fullmäktige särskilt att genomföra nödvändiga val. Det åligger även fullmäktige att före den 1 mars:

granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

 •   fastställa balansräkning och resultat för föregående verksamhetsår

 •   pröva frågan om den avgående styrelsens ansvarsfrihet

 •   välja nytt presidium samt nya övriga styrelseledamöter

 •   välja 2 nya revisorer

 •   välja ny valberedning samt fastställa föreningsavgifter

5. FÖRENINGSSTYRELSE

5.1. SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, vilka utgör föreningens presidium, samt 6 ministrar, 3 ledamöter och 3 suppleanter.

Styrelsens sammansättning bör stå i proportion till antalet studerande vid de olika programmen.

Ministrarna och ledamöterna har ansvar för sina ansvarsområden, suppleanterna är i ledamöters frånvaro ansvariga för respektive ledamots område.

De 6 Ministrarna är: Utbildningsminister, Idrottsministrar, Jobbarminister och Festministrar. Festministrarna och Idrottsministrarna är 2 till antalet.

5.2. ANSVARSOMRÅDEN

 •   Ordförande – Översikt av styrelsens arbete

 •   Vice Ordförande – Översikt av styrelsens arbete

 •   Kassör – Ekonomi

 •   Sekreterare – Protokoll

 •   Utbildningsminister – Utbildningsfrågor

 •   Idrottsministrar – Idrott och friskvårds ärenden

 •   Jobbarminister – Ansvarar för jobbare till Sjösjukan och Cårhuset vid evenemang

 •   Festministrar – Evenemang

 •   Ledamot 1 – Information

 •   Ledamot 2 – Socialt ansvarig, anordnar nyktra evenemang för medlemmar.

 •   Ledamot 3 – IT

 •   Suppleant 1 –

 •   Suppleant 2 – Representant IFS

 •   Suppleant 3 – Representant LYC

En av posterna inom styrelsen måste upptas av ordföranden i Intresseföreningen för sjöfart.

5.3. BEFOGENHETER

Styrelsen är föreningens verkställande organ.
Presidiet är beslutande i frågor som måste behandlas mellan styrelsesammanträdandena Beslut tagna enligt § 5.3 skall redovisas och protokollföras på kommande styrelsemöte.

5.4. SAMMANTRÄDE

Styrelsen bör eftersträva att sammanträda 1 gång i månaden på kallelse av presidiet.

Styrelsen skall sammanträda inom 1 vecka om minst 3 styrelseledamöter eller revisorerna kräver.

5.5. KALLELSE OCH DAGORDNING

Kallelse och dagordning skall vara styrelseledamöterna tillhanda senast 5 veckodagar före mötet.

5.6. BESLUTSMÄSSIGHET OCH RÖSTNING

Styrelsen är beslutsmässig då minst 6 av dess ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.

5.7. ÅLIGGANDE

Det åligger styrelsen att:

 •   kalla fullmäktigemöte i enlighet med § 4.3,

 •   vid verksamhetsårets slut lämna verksamhetsberättelse till fullmäktige

 •   skapa riktlinjer för verksamheten

 •   i övrigt fullgöra de uppgifter och åtagande som föreligger.

 •   tillse att den nyvalda styrelsen blir väl insatt i sina arbetsuppgifter.

5.8. DELEGATION

Styrelsen kan delegera beslutanderätt till funktionärer eller sektioner.

6. SEKTIONER

Styrelsen kan inrätta Föreningssektioner.

Sektionernas befogenheter regleras av föreningsstyrelsen.

Styrelsen skall utfärda direktiv för sektionernas verksamhet.

Sektionerna skall regelbundet informera föreningsstyrelsen om sin verksamhet.

Har sektion erhållit medel från Studentföreningen skall ekonomisk redogörelse avges till styrelsen vid verksamhetsårets slut.

7. PROTOKOLL

Vid fullmäktige- och styrelsemöte skall beslutsprotokoll föras. Beslutsprotokollet skall justeras av 2 på mötet utsedda personer.

Samtliga protokoll från fullmäktige- och styrelsemöten skall, inom 2 veckor och i justerat skick, sättas upp på föreningens anslagstavlor.

8. OFFENTLIGHET

Varje medlem äger rätt till att ta del av föreningens samtliga handlingar.

9. VALBEREDNING

Valberedningen består av 2 ledamöter och 1 suppleant vilka väljs av fullmäktige.

Det åligger valberedningen att till fullmäktige- och styrelse- möte avge förslag till aktuella val och i övrigt följa fullmäktiges och styrelsens anvisningar.

Valberedningens förslag skall senast 8 dagar före mötet finnas tillgängligt på föreninges expedition.

10. FÖRENINGSREPRESENTANTER

Föreningens representanter finns i styrelser och nämnder där styrelsen beslutar. Dessa representanter tillsätts av styrelsen på en mandattid av två terminer eller ett år.

10.1. SKYLDIGHETER

Föreningens representanter har skyldighet att framföra och stödja föreningens mening i skilda frågor.

Om föreningen ej tagit ställning i en viss fråga må representanten framföra sin åsikt och rösta enligt egen mening.

Föreningsrepresentant skall informera föreningen om ärenden och beslut inom respektive nämnd/styrelse.

10.2. SUSPENDERING

Om föreningsrepresentant ej fullgjort sina åligganden äger styrelsen rätt att besluta om suspendering. Om så sker skall styrelsen välja ny representant för resterande mandattid.

11. EKONOMI
11.1. VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden fr. o m 1 januari till 31 december.

11.2. FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

12. REVISION

Revision och granskning av föreningens verksamhet i övrigt skall utföras av 2 revisorer. Dessa väljs av fullmäktige på mandattid av 1 år.

Det åligger revisorerna att:

 •   Granska föreningens egenskaper och utgifter.

 •   Därvid uppmärksamma om ändringar eller kompletteringar av gällande stadga kan krävas

  och,

 •   Senast 1 månad efter verksamhetsårets slut inlämna revisionsberättelse.

 •   Revisorerna äger rätt att:

 •   Närvara vid möte inom föreningen.

 •   Därvid avge yttrande och framlägga förslag.

13. STADGEÄNDRING

För ändring av stadgan krävs beslut med 2/3 majoritet på fullmäktigemötet tillika årsmötet.

14. BESVÄR

Har förenigen fattat ett beslut som uppenbart strider mot § 1.2 i denna stadga, får det tas upp till prövning endast om det begärs av antingen minst 1/4 av föreningens medlemmar, eller minst 100 medlemmar, inom 3 veckor från den dag beslutet tillkännagavs.

15. FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Motion om föreningens upplösning skall väckas och kungöras minst 21 veckodagar före fullmäktigemöte.

Fullmäktige skall, om det med minst 3/4 majoritet röstar för upplösning, utlysa och arrangera allmän omröstning bland medlemmarna. Denna omröstning skall utlysas minst 21 dagar före omröstningen.

bottom of page