top of page

Avsiktsförklaring gällande den sociala arbetsmiljön inom sjöfartsklustret

Vision

En sjöfart med en arbetsmiljö i världsklass.

Syfte

Avsiktsförklaringen syftar till att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön inom sjöfarts-klustret med avseende på diskriminering och kränkande särbehandling.

Mål

Sjöfartsklustret ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga, jämlika och välkomna.

Detta ska nås genom att:

• Samtliga aktörer verkar för en implementering av åtgärdsplanen inom sina organisationer.

• Förbättra och synliggöra arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling.

• Skapa attraktiva arbetsplatser.

Andra policys/dokument

Avsiktsförklaringen är skriven med fokus på verksamma inom sjöfartsklustret såväl ombord som iland. Dokumentet ersätter inte parternas egna policydokument utan ska ses som ett komplement.

Åtgärdsplan

Enligt diskriminerings- och arbetsmiljölagen ska det i varje organisation finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bl.a innebär att den ska:

• Planeras och organiseras så att diskriminering och kränkande särbehandling inte förekommer.

• Ha rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler på missförhållande och utreda desamma skyndsamt.

• Ha en dokumenterad rutin för hantering av fall av diskriminering och kränkande särbehandling.

Samtliga parter ska utöver lagkraven i för deras verksamhet tillämpliga delar:

1. Genomföra utbildningar & kurser med syfte att skapa en god arbetsmiljö, samt en systematisk uppföljning av utbildningsinsatser.

2. Långsiktigt delta i det branschöverskridande arbetet som går under namnet Vågrätt. Fokus i arbetet bör ligga på långsiktiga, förebyggande åtgärder riktade mot arbetsplatsen och arbetets organisation.

3. Tydligt ta ställning för att social hållbarhet är en nyckel till framtida framgång.

4. Aktivt verka för att medarbetare och chefer samverkar inom branschen i frågor enligt syftet i avsiktsförklaringen.

5. Verka för att det bedrivs forskning och kunskapshöjande åtgärder inom syftet för avsiktsförklaringen.

6. Dela med sig av goda exempel och erfarenheter som bedrivits inom området till andra organisationer.

SAN (Sjöfartens arbetsmiljönämnd) är det primära forumet för att sprida goda exempel på arbetsmiljöarbete inom ramen för avsiktsförklaringen

Läs hela avsiktsförklaringen här

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Inga taggar än.
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page