Avsiktsförklaring gällande den sociala arbetsmiljön inom sjöfartsklustret

May 15, 2019

 

 Vision 

En sjöfart med en arbetsmiljö i världsklass. 

 

Syfte 

Avsiktsförklaringen syftar till att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön inom sjöfarts-klustret med avseende på diskriminering och kränkande särbehandling. 

 

Mål 

Sjöfartsklustret ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga, jämlika och välkomna. 

Detta ska nås genom att: 

 

• Samtliga aktörer verkar för en implementering av åtgärdsplanen inom sina organisationer. 

• Förbättra och synliggöra arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling. 

• Skapa attraktiva arbetsplatser. 

 

Andra policys/dokument 

Avsiktsförklaringen är skriven med fokus på verksamma inom sjöfartsklustret såväl ombord som iland. Dokumentet ersätter inte parternas egna policydokument utan ska ses som ett komplement. 

 

Åtgärdsplan 

Enligt diskriminerings- och arbetsmiljölagen ska det i varje organisation finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bl.a innebär att den ska: 

 

• Planeras och organiseras så att diskriminering och kränkande särbehandling inte förekommer. 

• Ha rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler på missförhållande och utreda desamma skyndsamt. 

• Ha en dokumenterad rutin för hantering av fall av diskriminering och kränkande särbehandling. 

 

 

Samtliga parter ska utöver lagkraven i för deras verksamhet tillämpliga delar: 

 

1. Genomföra utbildningar & kurser med syfte att skapa en god arbetsmiljö, samt en systematisk uppföljning av utbildningsinsatser. 

 

 

2. Långsiktigt delta i det branschöverskridande arbetet som går under namnet Vågrätt. Fokus i arbetet bör ligga på långsiktiga, förebyggande åtgärder riktade mot arbetsplatsen och arbetets organisation. 

 

3. Tydligt ta ställning för att social hållbarhet är en nyckel till framtida framgång. 

 

4. Aktivt verka för att medarbetare och chefer samverkar inom branschen i frågor enligt syftet i avsiktsförklaringen. 

 

5. Verka för att det bedrivs forskning och kunskapshöjande åtgärder inom syftet för avsiktsförklaringen. 

 

6. Dela med sig av goda exempel och erfarenheter som bedrivits inom området till andra organisationer. 

 

SAN (Sjöfartens arbetsmiljönämnd) är det primära forumet för att sprida goda exempel på arbetsmiljöarbete inom ramen för avsiktsförklaringen 

 

Läs hela avsiktsförklaringen här

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Sök Ledamot Jobbare

January 23, 2020

1/6
Please reload

Senaste inlägg

January 23, 2020

January 23, 2020

January 23, 2020

January 23, 2020

January 23, 2020

September 17, 2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Kontakt
Sj

Sjöfarthögskolan

Landgången 4

392 31, Kalmar

Öppettider
 

Måndag-Fredag: 12.10 - 13.10 Tentavecka: Stängt

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle