FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR

Beskrivning av stadgarna som de står idag finns på sista sidan i dokumentet.I förslag med två alternativ kan du givetvis rösta ja eller nej till båda alternativen om ingetdera känns rätt för dig.

FÖRSLAG 1 A&B
Bakgrund:
Förslag 1a handlar om att man vill ta bort kravet att Ordförande och Vice ordförande ska vara medlemmar i Lambda studentförening och att dessa posterna ska vara sökbara av även Humanus och Meskalin. Detta beror dels på att man anser att den mest lämpade personen ska besitta posterna på grund av sin kompetens och inte på grund av sin föreningstillhörighet och dels på grund av det minskade intresset från Lambda studentförening att sitta i styrelsen för Sjösjukan. Man vill även här ändra så att föreningen har en sambandsperson med varje förening istället för att enbart Ordförande är adjungerad i Lambdas styrelse.

Förslag 1b är ett alternativ till Förslag 1a som styrelsen för Lambda studentförening har skickat in till oss där man vill att Ordförande och Vice ordförande först och främst ska vara medlemmar i Lambda studentförening men att om ingen från Lambda söker posterna så kan de på ett fyllnadsval sökas av även Humanus och Meskalin.

FÖRSLAG 1A:
Stryka paragraf §5.3 i sin helhet och ersätta med texten:
Tre personer i styrelsen ska av styrelsen, på mandatperiodens första styrelsemöte, utses som adjungerade personer mellan IFS och de tre associerade föreningarna. Dessa personer har inte rösträtt på de associerade föreningarnas styrelsemöten utan ska, när möjlighet finns, sitta som sambandspersoner på associerade föreningars styrelsemöten för att kommunikationen ska fungera mellan de fyra föreningarna.

FÖRSLAG 1B:
Ersätta första stycket i paragraf §5.3 med texten:
Ordförande och Vice Ordförande posterna ska först och främst tillsättas av Lambda medlemmar. Om någon eller båda av dessa poster ej tillsätts under årsmötet, för att Lambda studentförening inte har några sökanden till posterna, så öppnas dessa posterna upp för föreningarna Humanus och Meskalin att söka på ett följande fyllnadsval.

FÖRSLAG 2 A&B
Bakgrund:
I förslag 2A Vill man jämna ut fördelningen mellan de tre föreningarna i styrelsen genom att säga att varje förening har 3 garanterade poster och sen finns det ytterligare 2 poster som är öppna för samtliga föreningar.
Men man vill även lägga in en klausul som ger möjligheten att öppna upp en annan förenings andel av posterna för att kunna bilda en komplett styrelse. Till detta vill man även lägga till ingående krav så att inte denna möjligheten missbrukas i framtiden.

I förslag 2B vill man att Lambda fortfarande ska ha 50% men man vill samtidigt ge möjligheten att öppna upp poster till de andra föreningarna så därför är förslag 2B att endast lägga till en paragraf §5.10.

FÖRSLAG 2A:
I paragraf §5.1 stryka texten: 
Styrelsen måste bestå av 50% medlemmar i Lambda studentförening, samt två (2) medlemmar i studentföreningen Humanus och två (2) medlemmar i studentföreningen Meskalin.

Och ersätta med texten:

Associerade studentföreningar är berättigade till vardera tre (3) platser i styrelsen, vilket lämnar två (2) platser öppna för samtliga tre föreningar att söka fritt om.

Samt lägga till en paragraf §5.10 som lyder:
Om en associerad förening inte lyckas fylla sin andel av platserna i styrelsen, för att den associerade föreningen inte har tillräckligt med sökanden för att fylla andelen platser, så kan den associerade föreningens andel av platserna i styrelsen öppnas upp för de andra två associerade föreningarna på ett fyllnadsval som äger rum minst tre (3) veckor efter årsmötet. Detta för att IFS Sjösjukan alltid ska ha möjlighet till en komplett styrelse.

En associerad förenings [Part 1] andel av platserna i styrelsen får inte öppnas för de andra två associerade föreningarna [Part 2&3] om det finns sökande till Part 1:s samtliga andel av platserna i styrelsen. Att öppna upp en associerad förenings andel av platserna i styrelsen är därmed endast ett andrahandsval för att få en komplett styrelse om ovannämnda förening inte har några intressenter till styrelsen.

FÖRSLAG 2B:
Lägga till en paragraf §5.10 som lyder:
Om en associerad förening inte lyckas fylla sin andel av platserna i styrelsen, för att den associerade föreningen inte har tillräckligt med sökanden för att fylla andelen platser, så kan den associerade föreningens andel av platserna i styrelsen öppnas upp för de andra två associerade föreningarna på ett fyllnadsval som äger rum minst tre (3) veckor efter årsmötet. Detta för att IFS Sjösjukan alltid ska ha möjlighet till en komplett styrelse.

En associerad förenings [Part 1] andel av platserna i styrelsen får inte öppnas för de andra två associerade föreningarna [Part 2&3] om det finns sökande till Part 1:s samtliga andel av platserna i styrelsen. Att öppna upp en associerad förenings andel av platserna i styrelsen är därmed endast ett andrahandsval för att få en komplett styrelse om ovannämnda förening inte har några intressenter till styrelsen.

FÖRSLAG 3
Bakgrund:
Föreningens bankkontakt har påpekat vid ett par tillfällen att stadgarna är otydliga gällande vilka som är firmatecknare för föreningen och det är det man vill förtydliga här. Man vill även säkerställa föreningens ekonomiska drift om någon av de ordinarie firmatecknarposterna inte tillsätts.

FÖRSLAG:
I paragraf §5.8 efter nuvarande text lägga till:
Ordförande, vice Ordförande och Kassör är firmatecknare för föreningen och det krävs två av tre firmatecknare för att teckna i föreningen. 

Om någon av de tre posterna är vakanta så ska styrelsen för IFS utse en annan person i styrelsen som firmatecknare. Associerade föreningars styrelser ska skriftligen meddelas omgående om föreningen har en ny firmatecknare och associerade föreningars styrelser har då tre veckor (21 dagar) på sig att protestera mot denna personen som firmatecknare.

Om styrelsen för en associerad förening protesterar mot en ny firmatecknare så ska styrelsen för IFS och de associerade föreningarnas styrelser mötas snarast möjligt och tillsammans utse en ny firmatecknare. Denna person måste dock sitta i IFS styrelse.


FÖRSLAG 4
Bakgrund:
Styrelsen för Sjösjukan är de som besitter mest kunskap om hur föreningen bör drivas på bästa sätt och därför bör styrelsen kunna göra bilagor till stadgarna som säkerställer att driften är på bästa sätt genom mandatperioderna och även ge vägledning till framtida styrelser i form av arbetsrutiner som tidigare styrelser och medlemmar har bestämt att man ska följa.

FÖRSLAG:
Lägga till en paragraf §5.11 som lyder:
Styrelsen för IFS Sjösjukan har rätt att skriva bilagor till stadgarna för att säkerställa den kontinuerliga driften av föreningen genom mandatperioderna. En bilaga får inte bryta mot eller ändra stadgarna, eller för den delen riskera serveringstillstånd eller andra tillstånd, utan är till för att tolka otydliga stadgar eller för att fastställa arbetsrutiner för styrelse och andra involverade i föreningen.

Bilagan är i kraft från dess att det signerats av två av tre firmatecknare samt två justerare till följande årsmöte. På årsmötet ska medlemmarna rösta om bilagan ska kvarstå efter årsmötet. En bilaga som godkänts av ett årsmöte är i kraft till dess att ett senare årsmöte eller medlemsmöte röstar ner bilagan.

En bilaga får inte bryta mot en befintlig bilaga, men kan användas för att komplettera en tidigare bilaga. 

Om en bilaga läggs fram som förslag för att ersätta en gammal bilaga eller om en bilaga röstas ner i sin helhet så måste den gamla bilagan fortfarande vara bifogad till stadgarna men med notis om att bilagan ej längre är i kraft och från vilket datum den ej är i kraft.  

Samt lägga till en paragraf §11:
Förteckning över bilagor.
Bilagor bifogade till stadgarna måste minst innehålla Nummer, Namn som kortfattat beskriver bilagan, datum då det trädde i kraft och datum för årsmötet det fastställdes på. 
Bilaga nr: Namn: I kraft f.o.m: Godkänt av årsmöte datum:


FÖRSLAG 5
Bakgrund:
På grund av att man ej längre använder sig av cd skivor i baren utan barchefer idag ofta har egna Spotify listor som de vill använda så anser man att posten musikansvarig är förlegad. Däremot bör posten finnas kvar i form av en Eventansvarig som är ansvarig för att anordna och organisera karaokekvällar, spelningar, standup kvällar etc.
Man vill därmed ändra namnet på posten för att den ska vara mer korrekt beskrivande av vad posten har för arbetsuppgifter.

FÖRSLAG:
Ändra namn på posten ’Ledamot/Musikansvarig’ till ’Ledamot/Eventansvarig’.BERÖRDA STADGAR SOM DE STÅR I DAGSLÄGET
§5.1
Val av styrelse sker på årsmötet. Alternativt kan fyllnadsval göras på ett medlemsmöte. Inför val skall en valberedning som tillsatts minst 28 dagar innan årsmötet på ett terminsmöte, presentera sina kandidater till de olika posterna inom styrelsen. Valet sker med majoritetsröstning bland fullvärdiga medlemmar samt de personer med Livstidsmedlemskap som närvarar på mötet, Styrelsen får dock endast bestå av fullvärdiga medlemmar. Styrelsen måste till 50% bestå av medlemmar i studentföreningen Lambda, samt två (2) medlemmar i studentföreningen Humanus och två (2) medlemmar i studentföreningen Meskalin. 
Då fler är en sökande finns till en post kan sluten omröstning genomföras på begäran. Både de sökande samt mötets åhörare har rätt att begära sluten omröstning. Sittande styrelse innehar full rättighet att rösta under föreningens samtliga möten.

§5.3
Ordföranden och vice ordföranden i föreningen skall studera vid Sjöfartshögskolan i Kalmar samt inneha medlemskap i studentföreningen Lambda. Ordföranden skall dessutom adjungeras i studentföreningen Lambdas styrelse, denna person har inte rösträtt.

§5.4
Styrelsen i föreningen skall bestå av följande poster: 
1. Ordförande 
2. Vice Ordförande 
3. Kassör 
4. Sekreterare (innehar bokningsansvaret) 
5. Barchefsansvarig 
6. Ledamot/Informationsansvarig (inkl. webbansvaret) 
7. Ledamot/Hustomte 
8. Ledamot/Hustomte 
9. Ledamot/Musikansvarig 
10. Ledamot/Personalansvarig 
11. Ledamot/Tvätt- och städansvarig.

§5.8
Ordföranden, vice Ordföranden och Kassören har tillgång till föreningens kapital. Uttag från föreningens konton där kapitalet förvaras skall vara av sådan art att uttag måste ske med två av de ekonomiskt ansvarigas godkännande. Inköpsansvarig har rätt att förfoga över tillgångarna vid inköp av löpande varor som senare granskas och godkänns av kassör. Efter slutet av en 
kalendermånad så ska ordförande/vice ordförande tillsammans med kassören gå igenom föregående månads räkenskaper.

Kontakt
Sj

Sjöfarthögskolan

Landgången 4

392 31, Kalmar

Öppettider
 

Måndag-Fredag: 12.10 - 13.10 Tentavecka: Stängt

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle